Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží v on-line obchodu na internetové adrese www.usvetlonosu.cz

Provozovatel internetového obchodu – e-shopu:
Lucie Ebertová

se sídlem Náchodská 2683, 390 03, Tábor

identifikační číslo: 87552299, NEJSEM PLÁTCE DPH

Subjekt zapsaný v Živnostenském rejstříku pod ev. č. ŽL: 330801/U2018/3594/dsv u Městského úřadu Tábor,
Evidující úřad: Obecní živnostenský úřad v Táboře

e-mail: obchod@usvetlonosu.cz
 
Číslo účtu: 2601518947/2010 Fio banka, a.s.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lucie Ebertová, Náchodská 2683, 390 03, Tábor, IČ 87552299 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu – on-line obchodu na internetové adrese www.usvetlonosu.cz.

1.2. Obchodní podmínky jsou platné od 03.10.2018. V případě změny obchodních podmínek eshopu se použije verze, která platila ke dni nákupu.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji s uvedenými cenami včetně DPH. Objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Uvede způsob úhrady kupní ceny zboží a požadovaný způsob doručení (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky je možné zkontrolovat a měnit vložené údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mail kupujícího uvedený v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu kupujícího i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.usvetlonosu.cz a souhlasí s nimi.

2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky e-mailem či telefonicky. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

3. Ceny dopravy, způsob platby

Způsoby dopravy a převzetí zboží jsou uvedeny na stránce Doprava & Vrácení zboží

 

4. Platební podmínky, přeprava zboží

4.1. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je vždy číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající vystaví kupujícímu doklad a přiloží jej ke zboží. Prodávající NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.2. Zboží se odesílá zpravidla do 1-3 pracovních dnů po přijetí objednávky nebo platby předem na účet. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Prodávající nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé při přepravě.

4.3. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží bude přepravcem vráceno zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhradu vynaložených nákladů. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen zaplatit objednávku předem na účet a uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze a audio nebo video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Kupující dále souhlasí s tím, že uhradí poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.

5.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo v případě kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat písemně na adresu sídla a provozovny prodávajícího Lucie Ebertová, Náchodská 2683, 390 03, Tábor, e-mail: obchod@usvetlonosu.cz . Odstoupení od kupní smlouvy stačí napsat volnou formou. Není potřeba žádný formulář.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupující zboží prodávajícímu na své náklady do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy na adresu Lucie Ebertová, Husinecká 1200/1, 39002 Tábor. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí peníze kupujícímu na účet nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, dále jen „rozpor s kupní smlouvou“, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.

6.3. Vadné nebo nesprávné zboží zašle kupující na adresu prodávajícího Lucie Ebertová, Husinecká 1200/1, 39002 Tábor. Náklady na vyřízení reklamace nese prodávající. V případě, že nebude možné reklamované zboží vyměnit, vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti dnů peníze včetně nákladů na zaslání reklamovaného zboží.

6.4. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, jakákoliv další adresa zadaná kupujícím, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, jakékoliv další osobní informace zadané kupujícím, dále společně vše jen jako „osobní údaje".

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě subjektů dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

7.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

 

------------------------

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Přejeme Vám příjemný a spokojený nákup. Budeme rádi, když Vám zboží zakoupené u nás přinese radost a zdraví. Těšíme se na Vaše objednávky a věříme, že se k nám budete pravidelně spokojeně vracet.

 

V Táboře, dne 3.10.2018

Lucie Ebertová